fbpx

BEL ONS: 06 2354 0047

Nieuws

BEL ONS: 06 2354 0047

PRIVACYBELEID
Buitenplaats Molenwei, gevestigd aan Stompwijkseweg 27 te Leidschendam-Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring binnen ons privacybeleid.

CONTACTGEGEVENS
www.buitenplaatsmolenwei.nl
Stompwijkseweg 27, 2266 GC Leidschendam-Voorburg
M. 06 2354 0047
E. contact@buitenplaatsmolenwei.nl

V.J. van der Krogt en H.J. van der Krogt zijn de eigenaars.
Gegevensbescherming van Buitenplaats Molenwei
Hij/zij is te bereiken via contact@buitenplaatsmolenwei.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Buitenplaats Molenwei verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@KLANTNAAM.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Buitenplaats Molenwei verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: –
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en boekingen, eventueel inzake de behandeling van klachten en juridische diensten en voor het  beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Buitenplaats Molenwei neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buitenplaats Molenwei tussen zit. Buitenplaats Molenwei gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: wordpress

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Buitenplaats Molenwei bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens – bewaartermijn 12 maanden van het emailadres t.b.v. de nieuwsbrief.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Buitenplaats Molenwei verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Buitenplaats Molenwei gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. U kunt deze weigeren door de cookiemelding onderin het scherm te negeren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@buitenplaatsmolenwei.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Buitenplaats Molenwei zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Buitenplaats Molenwei wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een privacybeleid klacht in te dienen bij privacybeleidde nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Buitenplaats Molenwei neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via contact@buitenplaatsmolenwei.nl