fbpx

BEL ONS: 06 2354 0047

BEL ONS: 06 2354 0047

Algemene voorwaarden kamperen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle kampeerders, camperaars, logees en hun bezoekers, hierna te noemen ‘gasten’ van Buitenplaats Molenwei. Van alle gasten verwachten wij dat zij op de hoogte zijn van dit schrijven.

Artikel 1: Definities

 1. Huuraccommodatie: Punt
 2. Ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het verblijf aan de gast ter beschikking stelt;
 3. Hoofdgast: degene die met Buitenplaats Molenwei de overeenkomst met betrekking tot de huur van de accommodatie of kampeerplek aangaat D. Medegast: reisgezelschap van de hoofdgast.
 4. Bezoekers: degene die door de hoofdgast ontvangen worden in de huuraccommodatie of eigen kampeermiddel.
 5. Logee: bezoekers die door de hoofdgast ontvangen worden en blijven overnachten in de accommodatie of eigen kampeermiddel.
 6. Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaalt wordt voor het gebruik van het verblijf of de ruimte;
 7. Derde: iedere andere persoon, niet zijnde gast;
 8. Kosten; alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van de natuur en recreatie boerderij;
 9. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst / reservering

 1. Reservering kan geschieden op basis van beschikbaarheid en door personen vanaf 21 jaar.
 2. De hoofdgast is verplicht een legitimatiebewijs te tonen bij aankomst. Hiervan kan door ondernemer een kopie worden gemaakt.
 3. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinde, dus niet voor permanente bewoning, aan de gast ter beschikking een vakantieverblijf of kampeerplek van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs. De maximale verblijfsduur is 8 dagen of max. 3 maanden bij overlegging huurovereenkomst te bewonen accommodatie na huurperiode.
 4. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de gast te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de gast bekend.
 5. De reservering is pas definitief na het ontvangst van de (aan)betaling. Na betaling ontvang je hiervan een betalingsbevestiging met de overeengekomen huurtermijn, het soort accommodatie of kampeerplek, het aantal personen en de geboekte extra’s.
 6. Het maximaal aantal personen vermeld bij de accommodatie of kampeerplek is het maximaal toegestane aantal gasten voor deze accommodatie of kampeerplek.
 7. Bij de reservering worden de verplichte kosten direct in rekening gebracht, deze kosten betreffen de accommodatie of kampeerplek, reserveringskosten, de huur van bedlinnen, fietsen en de toeristenbelasting. Deze kosten vind je terug bij de reservering.
 8. De hoofdgast, medegasten en/of zijn bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de reglementen/huisregels zoals gelden op Buitenplaats Molenwei. Er mogen geen gasten verblijven in de accommodatie die niet aangemeld zijn.
 9. Het is toegestaan om een tent bij te plaatsen bij een accommodatie of basis van reservering.

Artikel 3: Duur en afloop van overeenkomst De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is verreist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
 2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de gast betrekking hebben, kunnen deze aan de gast worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

 1. De gast dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. Indien de gast, ondanks schriftelijke/ elektronische aanmaningen, zijn betalingsverplichting niet binnen 14 dagen na herinnering nakomt heeft de ondernemer het recht de boeking per direct te annuleren.
 3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de gast de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakt buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de gast. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijke vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 5. Na Boeking van accommodatie dient de betaling direct te worden voldaan.

Na boeking van kampeerplaatsen dient er binnen 8 dagen een aanbetaling gedaan te worden van 50%, na ontvangst van deze aanbetaling is de boeking definitief. Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 dagen voor aankomst datum betaald te zijn.

 1. Alle bedragen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW.

Artikel 6: Aankomst en vertrek

 1. De aankomst- en vertrekdagen zijn maandag tot en met zondag, in het hoogseizoen op zondag niet.
 2. Op de dag van aankomst incheck tussen 15.00 en 18.00 uur. Op de dag van vertrek dien je de accommodatie en locatie voor 12.00 uur te verlaten.
 3. De ondernemer verwacht dat de huuraccommodatie bezemschoon achter wordt gelaten. Dit houdt in de vuilnisbakken geleegd, vaat is afgewassen en opgeruimd en een lege koelkast.
 4. Kampeerplaatsen worden schoon achtergelaten.
 1. Wanneer de accommodatie of kampeerplek eerder verlaten wordt dan de afgesproken huurtermijn, dan kunnen wij hier geen restitutie voor verlenen. Dit geldt ook voor de aankomstperiode.

Artikel 7: Omboeken en annulering

 1. Na boeking van je verblijf kun je deze tot 31 dagen vooraf kosteloos omboeken.
 2. Indien er een reeds een betaling is gedaan binnen deze periode, kan de boeking kosteloos worden omgeboekt naar een andere datum. Bij een wijziging naar een duurdere periode of accommodatie wordt de meerprijs in rekening gebracht, wanneer de periode of accommodatie goedkoper is dan de eerdere boeking zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
 3. Bij omboeking van 30 – 8 dagen voorafgaand wordt 25% van de boekingsprijs extra berekend.
 4. Annulering is kosteloos mogelijk tot 61 dagen voor aanvang van je verblijf, behalve wanneer je verblijf binnen 31 dagen na boeking aanvangt.
 5. Bij annulering van de gehele boeking betaalt de gast een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt: – bij annulering tot 61 dagen voorafgaand de reserveringskosten;

– bij annulering  van 60 – 15 dagen voor aanvang van het verblijf, 25% van de totale boekingsprijs; – bij annulering  van 14 – 4 dagen voor aanvang van het verblijf, 50% van de totale boekingsprijs; – bij annulering  van 3 dag(en) voor aanvang of op de dag van aankomst, 100% van de totale boekingsprijs.

Artikel 8: Bezoekers

 1. Het ontvangen van 4 bezoekers in de huuraccommodatie of eigen kampeermiddel is toegestaan, zij moeten echter wel aangemeld worden bij de receptie en het bezoekerstarief voldoen. Bezoekers mogen op het terrein van de ondernemer verblijven tussen 11.00 en 21.00 uur.
 2. Indien de het aantal medegasten wat is inbegrepen in bij de huuraccommodatie of kampeermiddel niet is bereikt kunnen bezoekers als logee blijven overnachten zonder extra vergoeding.
 3. Logees moeten altijd aangemeld worden bij de receptie en toeristenbelasting is verschuldigd voor het aantal nachten dat zij verblijven.

Artikel 9: Huisdieren

 1. Op de Campsite van de ondernemer zijn huisdieren niet toegestaan.
 2. Huisdieren van Campsite bezoekers zijn niet toegestaan
 3. Huisdieren hebben geen toegang tot het water, groene ruimten, weiden en de speelplekken.
 4. Honden van dagrecreanten moeten op het erf worden aangelijnd en mogen geen overlast veroorzaken aan de overige gasten.

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging overeenkomst De ondernemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in de volgende situaties:

 1. Indien de hoofdgast, medegast en/of bezoekers de regels opgenomen in deze algemene voorwaarden en in de huisregels van de ondernemer overtreed.
 2. Indien de hoofdgast, zijn medegasten en/of bezoekers ook na een waarschuwing overlast blijven veroorzaken aan de ondernemer en/of andere gasten, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft.
 3. Indien de hoofdgast, zijn medegasten en/of bezoekers de wettelijke regels overtreed.
 4. In de bovengenoemde situaties wordt door de ondernemer eerst een waarschuwing gegeven, tenzij de overtreding dermate ernstig is dat directe opzegging vereist is.
 5. Indien de situatie niet verbetert en de ondernemer een tussentijdse opzegging wenst, wordt de hoofdgast hier persoonlijk van op de hoogte gesteld.
 6. Na opzegging dient de hoofdgast ervoor te zorgen dat de huuraccommodatie of kampeerplek zo snel mogelijk wordt ontruimd en het terrein verlaten, uiterlijk binnen 4 uur.
 7. De gast is wel gehouden aan het betalen van het volledig overeengekomen tarief.

Artikel 10: Wet en regelgeving

 1. De ondernemer zorgt er voor dat de huuraccommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswegen aan de accommodatie (kunnen) worden gesteld.
 2. De gast is verplicht om zich aan alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Tevens zorgt hij ervoor dat zijn medegasten en/of bezoekers zich ook aan deze veiligheidsvoorschriften houden.
 3. De hoofdgast, medegast en/of bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht om het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 2. De gast is verplicht om huur accommodatie en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de gast het heeft ontvangen.
 3. Het is de gast, medegasten en/of bezoekers niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van dergelijke aard uit te voeren.
 4. De ondernemer krijgt van de gast de mogelijkheid om noodzakelijk onderhoud en inspectie uit te voeren in de accommodatie.
 5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal, verlies of schade op zijn terrein, tenzij er sprake is van grove schuld van de ondernemer of (één van) haar werknemers.
 6. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 7. De ondernemer is verantwoordelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij zij een beroep kan doen op overmacht.
 8. De gast is aansprakelijk richting de ondernemer voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de medegasten en/of zijn bezoekers, voor zover het gaat om schade die aan de gast, de medegast en/of bezoekers kan worden toegekend.
 9. De ondernemer is verplicht zich om na melding van een gast van overlast, die wordt veroorzaakt door andere gasten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 12: Gebruik voorzieningen

 1. Bij de ondernemer zijn diverse voorzieningen waaronder een sportweide en jeu de boule baan.
 2. Het betreden van deze voorzieningen is op eigen risico, De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade door betreding en/of gebruik van deze voorzieningen.
 3. Vissen is toegestaan langs de vaart op de dijk. Voor het welzijn van de vissen enkel gebruik maken van weerloze haken.
 4. Fietsen, e-bikes en Kickbike steps zijn te huren bij de receptie, hier wordt een aparte overeenkomst voor afgesloten.
 5. Internetgebruik; In de omgeving van de receptie en de Luifel is gratis wifi aanwezig.
 6. Op het kampeerveld zijn enkele stroompunten aanwezig voor eigen kampeermiddelen.
 7. De gast, medegast en/of bezoekers dienen zich bij het internet gebruik te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Zij dienen de wettelijke regels te respecteren en zich te onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht bij de ondernemer in de breedste zin van het woord.

Artikel 14: Huisregels

Met de betreding van het terrein van de ondernemer gaat de hoofdgast, medegast en bezoeker akkoord met de reglementen / huisregels van kamperen op Molenwei.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst tussen de ondernemer en hoofdgast is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig gemaakt worden bij de burgerlijke rechter te Amsterdam, zulks slechts voor zover de wet dit toelaat

Openingstijden seizoen 2023
Half april tot en met eind september, zolang het groene terrein begaanbaar is.